Licentie

Sportschutterslicentie : Geldigverklaring en Hernieuwing

JAARLIJKSE GELDIGHEIDSVERKLARING SPORTSCHUTTERSLICENTIE (Bron : Wapenunie)


Elk jaar moet u als sportschutter de geldigverklaring ("validering") van uw sportschutterslicentie aanvragen bij de gemachtigde schietsportfederatie waarvan u via uw club lid bent.


OPGELET: het is de sportschutter zelf die hiervoor verantwoordelijk is. Noch de federatie, noch de clubs zullen initiatief nemen! Het niet laten geldig verklaren leidt automatisch tot intrekking van de sportschutterslicentie.


De procedure verloopt als volgt:

Formulier model "VL12" invullen - klik hier om het te bekomen

Aan uzelf geadresseerde en gefrankeerde omslag toevoegen

kopie sportschuttersboekje en uittreksel strafregister toevoegen (origineel, niet ouder dan 3 maand)


Dit alles moet ten vroegste de tweede maand, en ten laatste de maand voor "de verjaardag" van de sportschutterslicentie toekomen bij de federatie.


Bijvoorbeeld: Wimpie Winchester heeft een sportschutterslicentie uitgereikt op 5 juli 2007. De verjaardag van zijn sportschutterslicentie is dus altijd 5 juli (ook als Wimpie later nog een uitbreiding van zijn sportschutterslicentie gevraagd zou hebben voor een bijkomende wapencategorie).


Elk jaar moet Wimpie tussen 5 mei en 5 juni de geldigverklaring aanvragen. Hij zal dan telkens uiterlijk tegen 5 juli zijn valideringsvignet ontvangen.

De validering wordt goedgekeurd als de sportschutter geen veroordelingen opliep voor sommige misdrijven (zie art. 5, §4 wapenwet) en als hij aan de hand van het sportschuttersboekje minstens 12 schietbeurten kan bewijzen gespreid over minstens 12 dagen en twee trimesters.


Als de validering geweigerd wordt, zal de intrekking van de sportschutterslicentie volgen.


De geldigverklaring is gratis bij Fros.


Adres Fros: Fros, sportschutterslicenties, Boomgaardstraat 22 bus 35, 2600 BERCHEMHERNIEUWING SPORTSCHUTTERSLICENTIE NA 5 JAAR (Bron : Wapenunie)De sportschutterslicentie blijft 5 jaar geldig. Elk jaar moet ze geldig verklaard worden door een getuigschrift van goed gedrag en zeden en een kopie van het sportschuttersboekje op te sturen.. Na vijf jaar moet ze hernieuwd worden. Voor de hernieuwing moeten alle documenten worden opgestuurd. Er moet geen praktische proef worden afgelegd bij hernieuwing, wel eventueel een theoretische proef als er substantiële wijzigingen zijn in het wettelijk kader.


Aanvraagformulier : Hier klikken


Bij te voegen stukken :


Kopie identiteitskaart

Recent (niet ouder dan 3 maand) en origineel uittreksel uit het strafregister volgens art. 596,1 SV (met vermelding ‘schieten’, ‘schietsport’, ‘sportschutters-licentie’,… Dit kan digitaal aangevraagd worden in Sint-Niklaas - klik hier.

Recent medisch attest model VL3 of model gebruikt in het kader van de federale wapenwet - klik hier.

Recente pasfoto (gelieve uw naam op de achterkant te vermelden)

Kopie schuttersboekje waaruit deelname aan 12 schietbeurten gespreid over minstens 12 dagen en over minstens 2 trimesters per jaar blijkt

Kopie sportschutterslicentie

42 € betalen aan Fros via onze club (zie aanvraagformulier)


Adres Fros: Fros, sportschutterslicenties, Boomgaardstraat 22 bus 35, 2600 BERCHEM